Lacrosse Hardwood Flooring
105 Webster Street
Westby, WI 54667

Red Oak

Red Oak

Showing all 4 results

  • Red Oak, Select & Better Grade, 2.25" Width
  • Red Oak, #1 Common Grade, 4.00" Width
  • Red Oak, Select & Better, Rift & Quartered, 5.00" Width